Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs na Esej z Dziedziny Genetyki

V Doroczny Europejski Konkurs na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki

termin konkursu: do dnia 1 marca 2012

adresaci konkursu: uczniowie szkół średnich w wieku 14-18/19 lat

organizator konkursu: The European Society of Human Genetics


1. Pytania konkursowe w roku 2012

1. Uważa się, że już niedługo możliwe będzie zsekwencjonowanie genomu każdego człowieka za cenę nie przekraczającą 1000 Euro. Czy chciałbyś, aby Twój genom został zskewencjonowany? Jakie mogą być tego zalety a jakie wady, zwłaszcza w odniesieniu do Twojego zdrowia? Jakie informacje o Twoich i Twojej rodziny ryzykach zdrowotnych chciałbyś poznać, a jakich nie chciałbyś znać? Czy uzyskana wiedza będzie miała wpływ na Twój styl życia i wybory życiowe?

(Ang. It is reported that it will soon be possible to sequence a person's genome for under 1000 Euros. Would you want to have your genome sequenced? What would be the potential advantages and disadvantages, particularly as related to your health? What would you like to know about your health risks and those of your family and what would you rather not know? How might this information lead you to modify your life style or life choices?)

2. Geny wpływają na funkcjonowanie organizmów dzięki precyzyjnemu mechanizmowi ich włączania i wyłączania w określonym momencie. Prawidłowy rozwój a nawet zachowanie organizmu są w ten sposób regulowane, natomiast wady wrodzone jak i choroby wynikają z zaburzeń procesów „regulacji genów". Prowadzone w ciągu ostatnich 30 lat badania genetyczne doprowadziły do odkrycia wielu mechanizmów regulujących ekspresję genów, których istnienia wcześniej nawet nie podejrzewano. Z podanej poniżej listy wybierz jeden z mechanizmów regulacji genów i, w oparciu o materiały źródłowe, uzasadnij w jaki sposób zaburzenie danego zjawiska prowadzić może do rozwoju choroby np. choroby nowotworowej. Przykłady mechanizmów regulacji ekspresji genów: białka represorowe, aktywatory, enhancery, interferencja RNA, disomia jednorodzicelska, imprinting, zmiany epigenetyczne chromatyny, modyfikatory środowiskowe.

(Ang. Genes exert their influence on organisms by being turned on and off in precise ways and at precise times. Normal development and even behaviour are regulated by these processes, whereas birth defects and disease can result when problems arise during the process of "gene regulation". In the last 30 years, genomic research has uncovered many mechanisms affecting gene expression that earlier scientists could have never imagined. Choose a gene regulation process (some are listed below) and, using references to support your arguments, explain how that process, when it goes wrong, can be involved in the production of disease, such as cancer. Examples of gene regulation mechanisms: repressors, activators, enhancers, RNA interference, uniparental disomy, imprinting, epigenetic changes to chromatin, environmental modifiers.)

2. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich w wieku 14-18/19 lat. Prace konkursowe muszą być złożone za pomocą portalu internetowego www.dnaday.eu przez nauczyciela prowadzącego. Każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie trzy prace z danej klasy na konkurs dlatego też zaleca się, aby nauczyciele ocenili prace na etapie szkolnym i wybrali trzy najlepsze do etapu konkursowego.

3. Limit długości tekstu

Prace zgłaszane na konkurs nie mogą przekraczać 750 słów długości. Ewentualnie, do pracy może zostać załączona jedna rycina (grafika, schemat). Słowa wykorzystane jako opis do ryciny będą wliczane do łącznej długości manuskryptu. Ponadto, do prac konkursowych zaleca się dołączanie zdjęcia jego autora.

4. Język pracy

Jeśli to tylko możliwe, zaleca się aby prace konkursowe były pisane w języku angielskim. Jednakże uczniowie mogą również pisać prace w języku ojczystym i następnie mieć je przetłumaczone na język angielski przez ich nauczycieli lub osoby wyznaczone przez ich szkołę. W szczególnych przypadkach, Europejskie Towarzystwo Genetyki Człowieka może służyć pomocą w tłumaczeniu pracy. W przypadku prac napisanych w języku innym niż angielski należy złożyć internetowo zarówno tekst oryginalny jak i tłumaczenie na język angielski.

5. Termin składania prac

Prace konkursowe należy złożyć za pomocą portalu internetowego www.dnaday.eu do dnia 1 marca 2012.

6. Zgłoszenia prac konkursowych

Prace konkursowe można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą portalu internetowego www.dnaday.eu.

7. Kryteria oceniania prac

Prace będą ocenianie przed co najmniej dwóch niezależnych recenzentów – genetyków, członków Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Dodatkowo, prace złożone przez polskich uczniów będą oceniane przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka celem wyłonienia najlepszej pracy na etapie ogólnopolskim. Nazwiska laureatów wraz z ich zdjęciami oraz nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa.

8. Harmonogram konkursu

  • 15 Listopada 2011 początek przyjmowania prac konkursowych na stronie internetowej
  • 1 Marca 2012 ostateczny termin składania prac konkursowych na stronie internetowej
  • 25 Kwietnia 2012 Międzynarodowy Dzień DNA - ogłoszenie wyników
  • czerwiec 2012 wręczenie nagród podczas Europejskiego Kongresu Genetyki w Nurnberg, Niemcy.

9. Nagrody

a. PIERWSZE MIEJSCE: 300 Euro

Ponadto, nauczyciel ucznia który uzyskał pierwsze miejsce otrzyma 1000 Euro w formie grantu na zakup pomocy edukacyjnych lub realizację projektu naukowego

b. DRUGIE MIEJSCE: 200 Euro

Ponadto, nauczyciel ucznia który uzyskał pierwsze miejsce otrzyma 800 Euro w formie grantu na zakup pomocy edukacyjnych lub realizację projektu naukowego

c. TRZECIE MIEJSCE:100 Euro

Ponadto, nauczyciel ucznia który uzyskał pierwsze miejsce otrzyma 500 Euro w formie grantu na zakup pomocy edukacyjnych lub realizację projektu naukowego Na etapie ogólnopolskim dla najlepszych polskich prac ustalono nagrody w wysokości 1000zł (I miejsce), 500zł (II miejsce) oraz 250 zł (III miejsce).

(Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.dnaday.eu)

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.