Konkurs literacki, konkurs pisarski

Najlepsze Pióro Jastrzębia - 2012

V EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA 2012

konkurs pisarski 2012

Termin konkursu: do 30 kwietnia 2012 roku

Adresaci konkursu: dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Organizator konkursu: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Tematy konkursowe:

1. „Naprawdę jaka/jaki jesteś, nie wie nikt..." – rozmowa z Rodzicem. (wywiad)

2. „To były piękne dni!" – wspomnienia kibica z EURO 2012. (felieton)

3. Zwyczajny bohater naszych czasów. (reportaż)

Ogólne warunki konkursu

  • Każdy z uczestników konkursu powinien napisać prace na dwa wybrane tematy, np. felieton i reportaż.
  • W tekście na temat 1, nie należy podawać nazwiska rodzica.
  • Jedna praca nie może przekraczać 2 str. A4 wydruku komputerowego (czcionka 12, Times New Roman). Teksty w wersji elektronicznej i papierowej, podpisane godłem/pseudonimem, wraz z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, tel.) w zaklejonej kopercie, proszę oddawać do gab. 49 lub do p. Kubińskiej.
  • Termin oddawania prac - do 30 kwietnia 2012 roku. W jury zasiądą m.in. przedstawiciele jastrzębskich mediów.
  • Ogłoszenie wyników podczas uroczystego finału konkursu pod koniec maja.

Najlepsze Pióro Jastrzębia 2012 - konkurs pisarski/dziennikarski

REGULAMIN V EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA 2012

1. Postanowienia ogólne

Konkurs „NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA" organizowany jest przez Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania, wspieranie i promowanie twórczości dziennikarskiej i literackiej uczniów oraz zapoznanie uczniów z cechami i wymogami takich gatunków dziennikarskich jak felieton, reportaż i wywiad.

3. Zasady udziału w konkursie

Każdy z uczestników konkursu powinien samodzielnie napisać prace na wybrane dwa tematy:

„Naprawdę jaka/jaki jesteś, nie wie nikt..." – rozmowa z Rodzicem. (wywiad)

„To były piękne dni!" – wspomnienia kibica z EURO 2012. (felieton)

Zwyczajny bohater naszych czasów. (reportaż)

W przypadku wyboru wywiadu, nie należy podawać w tekście nazwiska rodzica. Jedna praca nie może przekraczać dwóch stron A4 wydruku komputerowego (czcionka 12, TNR). Teksty w wersji elektronicznej i papierowej, podpisane godłem/pseudonimem, wraz z danymi osobowymi autora: imię, nazwisko, klasa, szkoła, tel., oraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna, w dołączonej do prac zaklejonej kopercie, podpisanej tym samym godłem co praca, należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Harcerskiej 12, do sekretariatu szkoły lub do gabinetu 49, II p. (nauczyciele poloniści).

4. Kryteria oceniania

Prace oceniane będą w trzech kategoriach: wywiad, felieton i reportaż. W każdej z kategorii brane pod uwagę będą:

- sposób ujęcia tematu (oryginalność i pomysłowość),

- realizacja cech wybranego gatunku dziennikarskiego w tekście,

- poprawność językowa, styl oraz

- walory literackie pracy.

Teksty oceniać będą m.in. zaproszeni do jury dziennikarze jastrzębskich mediów.

Każda z prac uzyskać może maksymalnie 12 pkt. (0-3 pkt. w każdym z kryteriów oceny). Punkty za obie prace jednego ucznia nie będą sumowane. Nagrody przyznawane będą w trzech osobnych kategoriach gatunkowych.

Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagrodzone w innych konkursach dziennikarsko-literackich.

Uwaga! Uczestnicy konkursu nie będą podzieleni na kategorie wiekowe „gimnazjum" i „szkoła ponadgimnazjalna".

5. Termin trwania konkursu

Prace należy oddawać do 30 kwietnia 2012 roku. Ogłoszenie wyników konkursu podczas uroczystego finału pod koniec maja.

6. Nagrody

Laureaci „NAJLEPSZEGO PIÓRA JASTRZĘBIA" w każdej z trzech kategorii gatunkowych otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

*Autorem logo konkursu jest Łukasz Kowalski uczeń kl. 4tb w ZS6.

 

V EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA 2012

Tematy:

1. „Naprawdę jaka/jaki jesteś, nie wie nikt…” – rozmowa z Rodzicem.

(wywiad)

2. „To były piękne dni!” – wspomnienia kibica z EURO 2012. (felieton)

3. Zwyczajny bohater naszych czasów. (reportaż)

 

 

 

Każdy z uczestników konkursu powinien napisać prace na dwa wybrane tematy, np. felieton i reportaż. W tekście na temat 1, nie należy podawać nazwiska rodzica. Jedna praca nie może przekraczać 2 str. A4 wydruku komputerowego (czcionka 12, TNR). Teksty w wersji elektronicznej i papierowej, podpisane godłem/pseudonimem, wraz z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, tel.) w zaklejonej kopercie, proszę oddawać do gab. 49 lub do p. Kubińskiej.

 

Termin oddawania prac - do 30 kwietnia 2012 roku. W jury zasiądą m.in. przedstawiciele jastrzębskich mediów. Ogłoszenie wyników podczas uroczystego finału konkursu pod koniec maja.

 

Szczegółowy regulamin konkursu wkrótce na stronie szkoły.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.