Konkurs literacki, konkurs pisarski

konkurs na scenariusz: Relacje p-ż

KONKURS NA SCENARIUSZ TEATRALNY

na temat Relacje polsko-żydowskie

dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Termin konkursu: Prace konkursowe należy przesłać do 25 kwietnia 2012 roku

Adresaci konkursu: nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Organizatorzy konkursu: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu" w Polsce, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs na scenariusz teatralny, dotyczący relacji polsko-żydowskich, jest elementem IX edycji wieloletniego projektu Pamięć dla Przyszłości.

2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej Zagłady polskich Żydów poprzez zachęcenie nauczycieli i uczniów do działań projektowych oraz organizacji w szkołach obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.

3. Organizatorzy zakładają, że aktywne zaangażowanie zespołów szkolnych (nauczycielsko-uczniowskich) w działania projektowe dotyczące edukacji o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości będzie sprzyjało:

 • lepszemu zrozumieniu przez uczniów współczesnej historii Polski,
 • odkrywaniu lokalnych historii związanych z tematem,
 • rozumieniu złożoności faktów historycznych,
 • pogłębieniu umiejętności analizy historii Żydów polskich,
 • budowaniu postaw otwartości na inność,
 • lepszemu zrozumieniu historycznych wydarzeń i ich kontekstu,
 • wzbudzaniu u uczniów szacunku wobec ludzi starszych i ich trudnej historii,
 • wykorzystaniu projektowanych działań konkursowych w realizacji Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.

4. Konkurs adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5. W konkursie na scenariusz teatralny mogą wziąć udział szkolne zespoły projektowe, w skład których wejdą 1 – 2 nauczycieli różnych przedmiotów oraz grupa od 3 do 8 uczniów.

6. Zadanie projektowe polega na napisaniu scenariusza teatralnego, jego zrealizowaniu podczas obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości oraz zarejestrowaniu przedstawienia teatralnego w formie cyfrowej.

7. Dokumentację zadania konkursowego, o którym mowa w pkt.6 Regulaminu, stanowi Karta Konkursowa wraz ze scenariuszem teatralnym i rejestracją filmową – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

8. Film należy nadesłać na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym ich odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza DVD/DivX (DVD lub VCD). Rejestracja cyfrowa, zrealizowana za pomocą kamery, nie powinna być dłuższa niż 15 – 20 minut.

9. Do zarejestrowanego na płycie CD lub DVD filmu należy dołączyć Oświadczenie osoby uczestniczącej w przedstawieniu – zgody uczniów uczestniczących w spektaklu na upublicznienie ich wizerunku w zakresie wynikającym z utrwalenia zapisu cyfrowego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

10. Płyta CD lub DVD, o której mowa w pkt.8 Regulaminu powinna być opisana (autor/autorzy, tytuł, czas nagrania) i zapakowana w sztywne pudełko z opisem: tytuł filmu, autor/autorzy scenariusza teatralnego, adres szkoły, telefon kontaktowy, czas trwania nagrania).

11. Prace konkursowe należy przesłać do 25 kwietnia 2012 roku na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich,

Al. Ujazdowskie 28,

00–478 Warszawa,

z dopiskiem: KONKURS Relacje polsko-żydowskie (decyduje data stempla pocztowego).

12. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład powołani zostaną przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

13. W ocenie prac konkursowych Komisja uwzględni następujące kryteria:

 • zgodność przesłanej pracy konkursowej z celami konkursu (m. in. próba odpowiedzi, jak kształtowały się relacje polsko-żydowskie; pokazanie losów Żydów w nawiązaniu do historii Polski),
 • poprawność merytoryczna ujętych w pracy zagadnień historycznych, wykorzystanie kilku pozycji z wykazu literatury pomocnej dla nauczyciela opracowanej przez Organizatorów (spis bibliograficzny na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji),
 • wykorzystanie lokalnych historii związanych z tematem,
 • kształtowanie wśród uczniów umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak:
 • formułowanie własnych opinii, analizy związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie wartości i postaw uczestników wydarzeń historycznych,
 • stwarzanie okazji do kształtowania empatii wobec innych, inspirowanie do refleksji nad rolą Żydów w historii i kulturze Polski,
 • różnorodność i innowacyjność ujęcia tematu oraz umiejętność przełożenia tematu na scenariusz teatralny i przedstawienie teatralne.

Każde z powyższych kryteriów jurorzy ocenią w skali 0 – 10 pkt. Uzyskana suma punktów zdecyduje o ostatecznej klasyfikacji.

14. Prace konkursowe nie mogą łamać praw autorskich. Projekty naruszające prawo autorskie zostaną dyskwalifikowane.

15. Nauczyciele – autorzy i/lub realizatorzy scenariusza projektu teatralnego zobowiązani są do podpisania Oświadczenia autora i uczestnika konkursu w zakresie przestrzegania praw autorskich według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu.

16. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 15 Regulaminu należy dołączyć do przesłanej dokumentacji pracy konkursowej (pkt. 7 – 10 Regulaminu).

17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14 maja 2012 roku na stronie internetowej ORE oraz przesłane Laureatom Konkursu drogą elektroniczną (adresy e-mail podane w Karcie Konkursowej).

18. Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody dla każdego etapu edukacyjnego (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), które będą ufundowane przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce (cyfrowe kamery wideo, cyfrowe aparaty kompaktowe, bony książkowe oraz bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik).

19. Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyznania pierwszych trzech nagród, o ile uczestnicy nie spełnią kryteriów.

20. Uroczysty finał Konkursu odbędzie się 24 maja 2012 roku w Warszawie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży zespołom nauczycieli i uczniów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w finale Konkursu.

21. Bibliografia, z której można skorzystać: Bibliografia

Pytania należy kierować do koordynatora programu Pani Joanny Woźnickiej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Karta konkursowa Relacje polsko-żydowskie

Tytuł scenariusza teatralnego

Nazwa szkoły, adres,

(pieczęć adresowa szkoły)

adres e-mailowy szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela

(autora i / oraz realizatora scenariusza projektu teatralnego)

Imiona i nazwiska uczniów

wykonujących zadania

oraz ich role w projekcie teatralnym

Źródła informacji, materiały literackie, filmowe i inne, które wykorzystano do napisania scenariusza

Termin wykonania

1. .................................

2. ..................................

1.

rola:

2.

rola:

3.

rola:

4.

rola:

5.

rola:

6.

rola:

7.

rola:

8.

rola:

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

(potwierdzające realizację projektu - scenariusza teatralnego w szkole)

Załącznik 1a) scenariusz teatralny,

Załącznik 1b) rejestracja filmowa przedstawienia teatralnego.


Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie osoby uczestniczącej w przedstawieniu

Jako osoba grająca w przedstawieniu pt. .................................................................. zrealizowanym na podstawie scenariusza teatralnego na temat Relacje polsko-żydowskie w ramach obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości oświadczam, iż wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku (sylwetka, twarz, głos, imię i nazwisko) w zakresie wynikającym z utrwalenia zapisu cyfrowego przedstawienia, o którym mowa wyżej, w którym uczestniczę jako odtwórca jednej z ról.

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że nagranie z przedstawienia zostanie przedstawione członkom Komisji Konkursowej oraz uczestnikom finału Konkursu. Nagranie nie zostanie upublicznione w Internecie, ani w żadnych innych mediach.

................................... – ......................................

imię i nazwisko podpis

....................................

podpis opiekuna prawnego 1


Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie autora i uczestnika konkursu

Jako autor/rzy Konkursu na scenariusz teatralny na temat Relacje polsko-żydowskie dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedkładając pracę konkursową wraz z rejestracją fragmentu przedstawienia, oświadczam/y, co następuje:

przedłożony przeze mnie/przez nas scenariusz jest utworem, do którego posiadam/y ogół praw autorskich zarówno majątkowych, jak i osobistych,

scenariusz nie narusza praw autorskich osób trzecich.

...................................

podpis autora/autorów

Jako uczestnik/cy Konkursu na scenariusz teatralny na temat Relacje polsko-żydowskie dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedkładając pracę konkursową wraz z rejestracją fragmentu przedstawienia, oświadczam/y, co następuje:

w trakcie realizacji scenariusza – spektaklu nie naruszono prawa autorskich osób trzecich,

w tym w szczególności twórców muzyki i tekstów.

W spektaklu wykorzystano następujące utwory muzyczne/słowno-muzyczne:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Prawo do wykorzystania ww. utworów wynika z:

..............................................................................................................................

1. ....................................... 2. .......................................

podpis nauczyciela/ nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.