Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs literacki: Moje miasto

Ogólnopolski Konkurs Literacki Wydawnictwa Astrum 2012

pt. „Moje miasto"

Termin konkursu: 31 grudnia 2012 r.

Adresat konkursu: każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia

Organizator konkursu: Wydawnictwo Astrum

konkurs pisarski 2012 Moje miasto

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Wydawnictwa Astrum 2012 pt. „Moje miasto", zwanym w dalszej części „Konkursem".

2. Konkurs jest organizowany przez Wydawnictwo Astrum Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Norwida 19/6, 50-374 Wrocław, zwane w dalszej części „Organizatorem".

3. Tematyka prac – „Moje miasto" (ludzie, zmiany, zdarzenia).

4. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia.

2. Uczestnik Konkursu powinien:

a) nadesłać w terminie pracę konkursową spełniającą warunki określone niniejszym Regulaminem,

b) załączyć podpisane oświadczenie o poniższej treści:

Oświadczam, że jestem autorem/ką przesłanej na konkurs pracy: (proszę wymienić tytuł) i przysługują mi niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do rozporządzania tym utworem. Miejsce, data, czytelny podpis.

c) wpłacić wpisowe:

– 20 zł – przy nadesłaniu powieści,

– 10 zł – przy nadesłaniu opowiadania.

3. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 537 363 747, bądź e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu otrzymania danych do przelewu. Po otrzymaniu danych, w tytule przelewu, należy wpisać:

Imię i nazwisko uczestnika konkursu i rodzaj pracy konkursowej (powieść, opowiadanie).

4. Formą literacką pracy konkursowej jest:

powieść – objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 100 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona to 1800 znaków ze spacjami),

opowiadanie – objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 28 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona to 1800 znaków ze spacjami).

5. Nadesłany utwór musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i niepublikowany.

6. Praca może być opatrzona pseudonimem.

7. Pracę należy przysłać drogą pocztową na adres Organizatora w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc), bądź drogą e-mail – zapis pracy (format .doc) z dopiskiem w temacie: Ogólnopolski Konkurs Literacki Wydawnictwa Astrum 2012 pt. „Moje miasto". Do pracy należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, wiek, tel. lub adres e-mail).

8. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach 1-7 powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej.

9. Wszystkie nadesłane na konkurs materiały są dokumentem i stanowią własność Organizatora. Autor, którego praca zostanie nagrodzona wyraża zgodę na jej jednorazową publikację i rozpowszechnianie.

III. PULA NAGRÓD

1. Nagrodą główną w kategorii:

• powieść, opowiadanie jest jednorazowa publikacja zwycięskiej pracy na podstawie umowy autorskiej, podpisanej z Organizatorem, w której autorowi będzie przysługiwać 8% prowizji od rzeczywistej ceny sprzedaży netto książki (nie mylić z ceną okładkową).

2. Nagrodą dodatkową w kategorii:

• powieść, opowiadanie jest wyróżnienie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają pakiet książek Wydawnictwa Astrum o wartości 200 zł.

3. Laureaci nagród głównych w poszczególnych kategoriach otrzymają po pięć egzemplarzy wydrukowanej książki.

IV. WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

1. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 stycznia 2013 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora www.wydawnictwo-astrum.pl i www.wydaj-się.pl

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje

się niezwłocznie powiadomić na stronach: www.wydawnictwo-astrum.pl i www.wydaj-się.pl

2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

3. Organizator nie odsyła materiałów przysłanych na konkurs.

Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:

Prezes Wydawnictwa Astrum

Lech Tkaczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 537 363 747

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.