Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs literacki: Bytomskie opowiadania

Konkurs literacki "Bytomskie opowiadania" 2012

Termin konkursu: Do 30 czerwca 2012 r.

Adresat konkursu: wszystkie pełnoletnie osoby, bez względu na miejsce zamieszkania

Organizator konkursu: Urząd Miejski w Bytomiu

 

Warunki konkursowe

Oto kilka warunków, które trzeba spełnić, aby opowiadanie zostało dopuszczone do konkursu:

1) akcja musi toczyć się w Bytomiu (współczesnym, dawnym lub w przyszłości),

2) tekst nie był nigdzie wcześniej publikowany,

3) tekst nie może przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman - rozmiar: 12; maksimum 40 000 znaków ze spacjami; język - polski).

Nagrody w konkursie

Oceny prac konkursowych dokona specjalna komisja powołana przez organizatora, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

1 000 zł - za zajęcie I miejsca

750 zł - za zajęcie II miejsca

500 zł - za zajęcie III miejsca

100 zł - za opublikowanie tekstu w zbiorze „Bytomskie opowiadania".

Prace należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do 30 czerwca 2012 roku do Biura Promocji Bytomia przy Rynku 7 (o dopuszczeniu prac do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego). Do maszynopisu należy dołączyć drugą, zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika konkursu oraz kopię opowiadania na nośniku elektronicznym. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na początku września 2012 roku w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Bytomskie opowiadania"

I. Cel konkursu

Promocja Bytomia, tradycji i historii miasta oraz jego dziedzictwa kulturowego wśród jego mieszkańców. Popularyzacja piśmiennictwa i czytelnictwa oraz rozwijanie zainteresowań i wyobraźni.

II. Organizator konkursu

Urząd Miejski w Bytomiu.

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz członkowie ich rodzin (w linii prostej i bocznej pokrewieństwa).

3. Uczestnicy konkursu przygotowują dowolne opowiadanie, którego:

a) akcja musi toczyć się w Bytomiu (współczesnym, dawnym lub w przyszłości),

b) tekst nie był nigdzie wcześniej publikowany,

c) tekst nie może przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman – rozmiar: 12; maksimum 40 000 znaków ze spacjami; język – polski).

4. Konkurs rozpoczyna się 4 kwietnia 2012 roku.

5. Termin składania i nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2012 roku.

6. Prace można dostarczyć osobiście (w kopercie) lub wysłać pocztą (o przyjęciu prac do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Promocji Bytomia,

Rynek 7, 41-902 Bytom

Z dopiskiem: KONKURS LITERACKI „BYTOMSKIE OPOWIADANIA"

7. Do maszynopisu należy dołączyć drugą zaklejoną kopertę zawierającą następujące informacje:

a) imię i nazwisko Uczestnika konkursu, numer telefonu oraz adres zamieszkania,

b) podpisane klauzule: „Zgadzam się na publikację i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z konkursem literackim „Bytomskie opowiadania", zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych" oraz „Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatora",

c) kopię opowiadania na nośniku elektronicznym.

8. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno opowiadanie. Organizator konkursu nie dopuszcza współautorstwa.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Komisja Konkursowa i nagrody

1. Kryteria oceny pracy konkursowej:

  • twórczy charakter utworu,
  • poprawność stylistyczna i językowa,
  • oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu,
  • walory artystyczne i intelektualne,
  • warsztat literacki,
  • zgodność pracy z tematem,
  • walory promocyjne.

2. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu opowiadania do 31 sierpnia 2012 roku.

3. Spośród zgłoszonych prac komisja wybierze laureata I, II i III miejsca (Komisja nie musi przyznać wszystkich przewidzianych nagród).

4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na początku września 2012 roku w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7.

5. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Bytomiu:

1 000 zł – za zajęcie I miejsca

750 zł – za zajęcie II miejsca

500 zł – za zajęcie III miejsca

100 zł za opublikowanie tekstu w zbiorze „Bytomskie opowiadania" (z wyłączeniem osób nagrodzonych za zajęcie miejsc: I, II i III).

6. Wybrane opowiadania zostaną opublikowane w książce, która zostanie wydana przez Urząd Miejski w Bytomiu.

7. Organizator zawrze odrębną umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do zgłoszonych opowiadań z wybranymi przez siebie Uczestnikami konkursu. Umowa przenosić będzie autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dzieła na następujących polach eksploatacji:

a) publicznego prezentowania,

b) wykorzystania na nośnikach komputerowych CD-ROM, DVD, itp.,

c) rozpowszechniania w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),

d) wykorzystania w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

e) wprowadzenia do pamięci komputera,

f) wprowadzenia do obrotu,

g) zwielokrotnienia technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,

h) utrwalenia technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi.

i) wydania w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. albumy, katalogi, leksykony, kalendarze), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów.

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. W umowie Uczestnik konkursu upoważni Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do opowiadania, w tym prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, prawa do nadzoru autorskiego i integralności. Uczestnik konkursu zezwoli Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu pierwotnego (prawo zależne).

8. Autorzy opowiadań przystępujący do konkursu zobowiązują się wyrazić zgodę na zawarcie umowy, o której stanowi punkt IV.7 Regulaminu na prośbę Organizatora.

V. Kontakt z Organizatorem konkursu

Urząd Miejski w Bytomiu

Wydział Promocji i Informacji

Biuro Promocji Bytomia

ul. Rynek 7

41-902 Bytom

Tel.: 32 386 36 69, 32 386 36 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator dopuszcza możliwość jego wykluczenia z konkursu.

3. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 1998 r. Nr 102 poz. 650).

4. Uczestnik zgłaszając opowiadanie do konkursu oświadcza, że napisał je samodzielnie, posiada do niego wyłączne prawa autorskie i nie jest ono obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich.

6. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: www.bytom.pl

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu.

8. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bytom.pl

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.