Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs na esej "Make it happen"

Konkurs „MAKE IT HAPPEN” na esej dotyczący tematyki Milenijnych Celów Rozwoju

W 2000 roku państwa ONZ podpisały Deklarację Milenijną, w myśl której dołożą wszelkich starań, by pomóc najbiedniejszym krajom świata podnieść poziom ekonomiczny, poprawić warunki życia ich mieszkańców i zadbać, by podstawowe prawa człowieka były standardem, o który nikt nie musi się upominać. Postanowienia te zawarto w 8 Celach, których realizacja została wyznaczona na rok 2015. Również Polska podpisała Deklarację Milenijną! Dziś jesteśmy za półmetkiem wyścigu o lepszy świat, a wielu Polaków wciąż nawet nie słyszało o MCR! Włącz się i pomóż nam mówić głośno, że czas pomóc innym!

Celem konkursu jest kreatywna i aktywna promocja MCR przy użyciu rożnych środków przekazu. Niech przesłanie milenijne dotrze do wszystkich środowisk, budząc świadomość i mobilizując do działania! W konkursie biorą udział młodzi ludzie z Polski, Cypru, Czech i Węgier. Zwycięzcy poszczególnych kategorii w nagrodę otrzymają możliwość odwiedzenia Afryki, Ameryki Południowej i Azji, by zobaczyć, dotknąc i poczuć świat, o którego dobro walczą!

Napisz esej o tematyce Milenijnych Celów Rozwoju

Zgłoś go na konkurs i wygraj główną nagrodę: WYCIECZKĘ DO KONGO!

Nadsyłanie prac do 31 grudnia 2008!

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem Konkursu „Make it happen”, zwanego dalej Konkursem, jest Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.

§2

Konkurs składa się z dwóch etapów, krajowego i międzynarodowego. Udział w drugim etapie brać będą zwycięzcy etapów krajowych z Czech, Węgier, Cypru i Polski.

§ 3

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby między 18 a 30 rokiem życia.

§ 4

Konkurs trwa od dnia 15 września do kwietnia 2009 roku. Informacje na temat konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej:

pl.youth4world.com/konkurs

§ 5

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SWM Młodzi Światu.

§6

Celem konkursu jest:

- upowszechnienie wiedzy związanej z Milenijnymi Celami Rozwoju,

-zaangażowanie uczestników konkursu w pomoc krajom rozwijającym się.

II. ZASADY OGÓLNE

§ 7

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd nie publikowane.

§ 8

Praca nadesłana na konkurs musi w całosci stanowić oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów lub być w jakikolwiek inny sposób obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Pełnia praw autorskich majątkowych musi przysługiwać osobie biorącej udział w konkursie.

§ 9

Przystepując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiazek wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, oraz napisać esej dotyczący Milenijnych Celów Rozwoju (MCR).

Przykładowe tematy:

1. MCR- stopień ich realizacji na świecie, w Europie, w moim kraju, województwie itp.

2. MCR- mój pomysł na ich realizację.

3. MCR- moje doświadczenie związane z ich realizacją.

4. MCR w kontekście międzykulturowym.

5. Międzykulturowość ścieżką do realizacji MCR.

Materiały pomocnicze dotyczące MCR znajdują się na stronie internetowej

pl.youth4world.com oraz na www.un.org.pl/rozwoj/

§ 10

Prace konkursowe wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym należy nadsyłać

wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 11

Prace konkursowe (pliki w formacie pdf) nie powinny przekraczać 6 stron maszynopisu (A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1). W stopce każdej strony eseju powinny znajdować się dane autora (imię, nazwisko, adres meilowy, telefon).

§ 12

Prace będą oceniane według następujących kryterii:

- zgodność treści pracy z tematem,

- kryteria formalne zgodne z § 10.

III. PRZEBIEG KONKURSU

§ 13

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych wraz z formularzami upływa

dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 14

Laureaci pierwszego etapu (krajowego) Konkursu zostana wyłonieni do dnia 31 stycznia 2009. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną lub telefoniczną, zamieszczona będzie także na stronie internetowej organizatora.

§15

3 prace, które zwyciężą w etapie krajowym automatycznie zakwalifikują się do etapu międzynarodowego, w którym wezmą udział zwycięzcy krajowych etapów konkursu z Czech, Węgier, Cypru i Polski.

§16

Prace zakwalifikowane do 2 etapu konkursu zostaną profesjonalnie przetłumaczone przez organizatora konkursu na język angielski.

§ 17

Wartość nagród w konkursie na etapie krajowym wynosi:

I nagroda – 1300 PLN,

II nagroda – 800 PLN,

III nagroda – 600 PLN.

Główną nagrodą w II etapie konkursu jest wyjazd do Afryki.

§ 18

Ogłoszenie wyników etapu międzynarodowego oraz uroczystość wręczenia nagród odbedzie się w ramach międzynarodowego festiwalu filmowego AfryKamera 2009 w Krakowie. O terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

§ 19

Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronach internetowych www.swm.pl, pl.youth4world.com/konkurs

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§20

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§21

Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu.

§ 22

Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym prace konkursowe przekazane Organizatorom przez uczestników nie podlegają zwrotowi.

§23

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki Regulaminu.

§ 24

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej.

§ 25

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§26

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do zmiany liczby/wysokości przyznawanych nagród.

§27

Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów konkursu.

§ 28

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwyciezcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi i treści prac konkursowych na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.

§ 29

Informacje uzyskane od uczestników Konkursu za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów konkursowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z pózn. zm.).

§ 30

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatora, a także na stronie internetowej pl.youth4world.com/konkurs

§ 31

Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: http://pl.youth4world.com/konkurs/

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.