Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs na najlepszy reportaż

KONKURS NA NAJLEPSZY REPORTAŻ

„Wybitni nauczyciele w moim regionie. Nauczyciel mistrz, przyjaciel, autorytet.”

Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Jubileusz 80-lecia.

Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dopuszcza się możliwość przesłania na konkurs prac przez dwuosobowe zespoły uczniów.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres: Kuratorium Oświaty, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 (pokój 457) 5 marca 2009 roku o godz. 15.30

Termin konkursu:

Laureatów konkursu komisja konkursowa wyłoni do 16 marca 2009 roku

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, które będzie miało miejsce w czasie organizowanej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Jubileusz 80-lecia, w dniu 20 marca 2009 roku.

Skrócony regulamin:

 • Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko jedną pracę spełniająca wymogi gatunku, o objętości do sześciu stron formatu A4. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman – minimalna wielkość czcionki: 12.
 • Treść pracy powinna być zgodna z tematem konkursu. Powinna także uwzględniać następujące zagadnienia:
  - ścieżka kształcenia w zakresie przygotowania do pracy nauczyciela;
  - droga zawodowa – awans zawodowy;
  - osiągnięcia edukacyjne, wspieranie młodych kolegów, praca z młodzieżą i na rzecz środowiska.
 • Pracę powinny być umieszczone w kopercie formatu A4. Pracę należy oznaczyć godłem (pseudonimem), a na kopertę nanieść informację „Konkurs na najlepszy reportaż”. Do pracy należy dołączyć odrębną, mniejszą, zaklejoną kopertę z kartką zawierającą następującą informację: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczestnik, nr telefonu szkoły, adres e-mailowy\. Kopertę tę należy oznaczyć takim samym godłem (pseudonimem) jak pracę konkursową.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych.

 • Od decyzji komisji konkursowej i rozstrzygnięć podjętych przez Śląskiego Kuratora odwołanie nie przysługuje.

 • Autorzy prac powinni uzyskać zgodę bohaterów reportażu na jego zgłoszenie do konkursu. Powyższy warunek nie dotyczy postaci historycznych i osób już nieżyjących.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.