Konkurs literacki, konkurs pisarski

Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny

Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny. Konkurs - projekt.

 

CEL: Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów liceów z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce i społeczeństwie opartym na wiedzy poprzez wyposażenie ich w kluczowe kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych oraz przedsiębiorczości.

 

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie ul. Westerplatte 11. Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, zaś partnerami: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach.

 

UCZESTNICY: Projekt adresowany jest do uczniów liceów i ich nauczycieli z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

 

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem Konkursu jest portal internetowy (szkolny koncern medialny) o tematyce dotyczącej społeczności lokalnej. Portal powinien zawierać treści dwujęzyczne (w j. angielskim i w j. polskim), powinien mieć również trwały charakter, czyli móc kontynuować swoją działalność po zakończeniu realizacji Projektu. Portal internetowy musi zostać przedstawiony przez uczestników Organizatorowi najpóźniej do dnia 12. kwietnia 2010 r. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data wpływu do organizatora w formie wymaganej regulaminem.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do dnia 30. września 2009 r. lub – do osiągnięcia limitu 36 liceów zgłoszonych w danym województwie.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na konferencji przygotowanej przez Organizatora, nie wcześniej niż w kwietniu i nie później niż do końca maja 2010 r.

 

W PROJEKCIE MOŻNA wziąć UDZIAŁ TYLKO JEDEN RAZ

Zasady rekrutacji do udziału w Projekcie

Procedura rekrutacji realizowana i zamykana jest osobno w każdym z trzech województw. Za rekrutację w poszczególnych województwach odpowiadają:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie - woj. małopolskie,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – woj. podkarpackie,

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach – woj. śląskie.

 

Komplet dokumentów rozumianych jako zgłoszenie do udziału w Projekcie stanowią:

opis (w formie papierowej), pliki (na płycie CD/DVD) oraz strona www.

1.Uczestnicy przesyłają w formie papierowej 4 egzemplarze opisu szkolnego koncernu medialnego o objętości maksymalnie 5000 znaków ze spacjami. Opis musi zawierać następujące zagadnienia: temat, cel, misja, skład zespołu i dane kontaktowe, kalendarium tworzenia portalu, opis portalu, informacja na temat zastosowanych innowacji, zastosowany plan promocji portalu.

2.Ponadto na płycie CD/DVD powinny zostać umieszczone: wersja elektroniczna opisu portalu oraz zawartość strony internetowej (teksty, grafika, zdjęcia, reportaże etc.) wraz z informacją dotyczącą zastosowanej technologii.

3.Wizualizacja – portal opublikowany w Internecie. Okres za jaki będzie oceniony portal, podany zostanie w ogłoszeniu Organizatora o Konkursie. Na każdym z portali www przygotowanych w ramach Projektu i zgłoszonych do Konkursu muszą być umieszczone logo POKL, UE-EFS, Projektu „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny” oraz informacja o dofinansowaniu.

REKRUTACJA I KWALIFIKACJA

Rekrutacja i kwalifikacja do I. edycji będzie prowadzona w formie konkursowej na podstawie niniejszego regulaminu. O zakwalifikowaniu zespołu i nauczyciela-opiekuna do Projektu zadecydują na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych regionalne komisje kwalifikacyjne, składające się z koordynatora zadaniowego i dwóch ekspertów.

 

Kryteria formalne oceny zgłoszenia do udziału w Projekcie: kompletność dokumentów aplikacyjnych (Załącznik nr 1 Regulaminu) i ich terminowe złożenie; w szczególności: zgłoszenie i zgoda dyrekcji na udział zespołu i nauczyciela, podanie składu osobowego zespołu wraz z podziałem ról tj. redaktor naczelny, dziennikarz, tłumacz, grafik, informatyk, PR-owiec oraz podanie nazwiska nauczyciela wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 

Kryteria merytoryczne oceny zgłoszenia:

opis planowanego portalu www – szkolnego koncernu medialnego (Załącznik nr 2 Regulaminu). Maksymalna objętość tekstu wynosi 5000 znaków ze spacjami. Opis portalu powinien uwzględniać następujące zagadnienia: cel, tematyka, grupa odbiorców, zawartość (tj. działy, sekcje), ocena możliwości rozwoju portalu po zakończeniu Projektu. Regionalne komisje oceniać będą zgodność pomysłu na portal z ideą Projektu, spójność koncepcji, kreatywność i oryginalność podejścia do zagadnienia oraz możliwość długotrwałego utrzymania przedsięwzięcia. Zostanie również wzięta pod uwagę kolejność zgłoszeń uczestników do Projektu.

 

Wyniki rekrutacji

zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu oraz rozesłane na adresy e-mail i numery faksu wszystkich szkół, które zgłosiły swoją chęć udziału w Projekcie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie szkoła ma 5 dni roboczych na dostarczenie kompletu dokumentów (Załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 do Regulaminu) potwierdzających chęć i zgodę na udział w Projekcie (decyduje data wpływu dokumentów). Nie dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją udziału w Projekcie. Do Projektu zostanie wtedy zakwalifikowana szkoła, która zajęła kolejne miejsce w procesie rekrutacyjnym.

Obowiązki uczestników Projektu

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do współpracy z Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz jej partnerami we wszelkich działaniach związanych z realizacją Projektu.

Czas zajęć

Nauczyciele: 12 godzin dydaktycznych – warsztat metodyczny, 32 godziny dydaktyczne - praca nad projektem z uczniami, 4 godziny – udział w gali finałowej, 4 godziny – udział w gali inauguracyjnej.

Uczniowie: 36 godzin dydaktycznych - zajęcia warsztatowe, 6 godzin dydaktycznych - spotkania eksperckie z Mistrzem, 32 godziny dydaktyczne - praca nad projektem pod okiem nauczyciela-opiekuna zespołu, ok. 25 godzin dydaktycznych - praca samodzielna w oparciu o kursy e-learning, 4 godziny – udział w gali finałowej, 4 godziny – udział w gali inauguracyjnej

 

Obecność uczestników Projektu na zajęciach oraz udział w warsztatach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach związanych z realizacją Projektu jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione opuszczenie więcej niż 10% godzin przewidzianych na realizację Projektu lub rezygnacja z udziału w Projekcie (przy czym przez rezygnację rozumie się także nie złożenie pracy konkursowej) obliguje szkołę do zwrotu kosztów realizacji Projektu w wysokości wynikającej z Budżetu Projektu.

 

W przypadku zmian w składzie zespołów redakcyjnych dyrektor szkoły jest zobowiązany w terminie do 3 dni poinformować koordynatora zadaniowego z danego województwa, który zadecyduje o możliwości i warunkach tejże zmiany.

KRYTERIA OCENY PORTALI

Kryteria formalne: zgodność szkolnego portalu medialnego z tematyką i celem założonym przez autorów, kompletność wypełnionych w trakcie udziału w Projekcie dokumentów (ankiety ewaluacyjne, potwierdzone na listach obecności uczestnictwo w warsztatach). Kryteria merytoryczne: stosowanie kodeksu etycznego dziennikarza, wartość merytoryczna artykułów, estetyka wykonania, wykonanie techniczne, innowacyjność, poziom poprawności językowej, promocja portalu. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 1 do 10.

Ponadto każdy członek Jury rekomenduje wraz z uzasadnieniem jedną osobę do nagrody indywidualnej za szczególnie wyróżniający się najlepszy projekt lub artykuł lub projekt graficzny, pomysłowość, kreatywność.

 

Zwycięzcami Konkursu będą zespoły oraz szkoły, które reprezentują, których prace uzyskają największą ilość punktów. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i niezaskarżalna. Nagroda indywidualna na podstawie nominacji poszczególnych członków Jury zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez głosowanie większością głosów.

NAGRODY

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostaną im przekazane najpóźniej do 31. sierpnia 2010 r.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz pendrive. Nauczyciele otrzymają Certyfikat udziału w Projekcie i Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów dla nauczycieli wystawione przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA.

 

W Konkursie uczniom zostaną przyznane następujące nagrody indywidualne:

- I. i II. miejsce – dwutygodniowy kursu języka angielskiego w Wielkiej Brytanii w okresie wakacji (nagroda nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu odrębnych przepisów)

- III. i IV. miejsce – krajowy dwutygodniowy kurs języka angielskiego w okresie wakacji w ośrodku rekreacyjnym (nagroda nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu odrębnych przepisów)

- Wyróżnienie (np. za najlepszy projekt, artykuł, projekt graficzny, pomysłowość, kreatywność etc.) – czterostronicowa wkładka z opisem wyróżnionego pomysłu załączona do regionalnych (małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego) wydań ogólnopolskiej gazety.

 

Ponadto Organizator przewidział nagrody dla szkół:

I. miejsce – komputer i aparat fotograficzny, 50 książek beletrystycznych w języku obcym, 50 słowników książkowych, 2 słowniki multimedialne (licencje dla wielu użytkowników), roczna prenumerata 2 tytułów czasopism w języku obcym;

II. miejsce – kamera i aparat fotograficzny, 50 książek beletrystycznych w języku obcym, 50 słowników książkowych, 2 słowniki multimedialne (licencje dla wielu użytkowników), roczna prenumerata 2 tytułów czasopism w języku obcym;

III. miejsce – aparat fotograficzny, 25 książek beletrystycznych w języku obcym, 25 słowników książkowych, 2 słowniki multimedialne (licencje dla wielu użytkowników), roczna prenumerata 2 tytułów czasopism w języku obcym;

IV. miejsce - 25 książek beletrystycznych w języku obcym, 25 słowników książkowych, 2 słowniki multimedialne (licencje dla wielu użytkowników), roczna prenumerata 2 tytułów czasopism w języku obcym.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali finałowej. W terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników, laureaci I. i II. miejsca powinni dokonać potwierdzenia odbioru nagrody; laureaci III. i IV. miejsca powinni potwierdzić odbiór nagród do 20. dnia od ogłoszenia wyników Konkursu.

 

PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorom nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej na Konkurs pracy na polach eksploatacji określonych w art. 50 punkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006.90.631) to jest na wielokrotne opublikowanie przesłanej na Konkurs pracy w wymienionych powyżej formach do końca 2020 roku. Przedmiotem publikacji mogą być wszystkie prace nadesłane na Konkurs.

 

Załączniki

Do celów rekrutacyjnych:

- Deklaracje chęci przystąpienia do Projektu - Załącznik nr 1 - Zgłoszenie szkoły do udziału w realizacji Projektu

- Opis pomysłu na szkolny koncern medialny - Załącznik nr 2 - Opis pomysłu na portal

 

Dla zespołów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:

- Formularz zgłoszeniowy szkoły ze zgodą dyrektora na uczestnictwo w Projekcie – Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy deklaracja udziału szkoły w Projekcie

- Deklaracja uczestnictwa dla uczniów – Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

- Deklaracja uczestnictwa dla nauczycieli – Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie

- Formularz PEFS – Załącznik nr 6 - Formularz PEFS

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 7 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wszystkie skrócone informacje pochodzą ze strony głównej projektu. Tam też znajduje się zestaw załączników do pobrania oraz pełna informacja o konkursie, regulaminie konkursu oraz formularz kontaktowy: http://www.czwartawladza.edu.pl/

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.