Konkurs literacki, konkurs pisarski

"Złote pióro" - VII Ogólnopolski Konkurs Literacki

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki - 2011

„Złote Pióro”

Hasło edycji:

"Jestem jak woda rzeki, odbijająca zmienne kolory brzegów między którymi płynie, burze, obłoki, błękit nieba, sama bezbarwna" Cz. Miłosz

 

Termin konkursu: prace na konkurs można nadsyłać od 1 stycznia 2011 do 28 lutego 2011 wg kategorii na adres Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”, ul. Szkolna 12, 62-300 Września

Adresat konkursu: brak ograniczeń

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”

 

Kategorie konkursowe:

  • Poezja – można nadsyłać zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów
  • Krótkie formy prozatorskie – przyjmujemy utwory nie przekraczające 10 stron znormalizowanego maszynopisu
  • Nowe media – prace audio/video nie powinny trwać dłużej niż 30 minut

Można wziąć udział tylko w jednej kategorii.

Utwory powinny być dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzane w innych konkursach.

Należy je przesłać w pięciu egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Każdy utwór należy opatrzyć godłem (pseudonim pozwalający na zachowanie anonimowości autora). To samo godło powinno występować na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej dane autora (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna, e-mail).

Utwory powinny zostać zainspirowane słowami Czesława Miłosza: „Jestem jak woda rzeki, odbijająca zmienne kolory brzegów między którymi płynie, burze, obłoki, błękit nieba, sama bezbarwna”.

Osoby zgłaszając prace na konkurs wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swoich prac we wszelkich wydawnictwach związanych z konkursem, w tym na stronie internetowej www.ktr-cosinnego.pl oraz na łamach patronów medialnych.

Ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2011 r. za pośrednictwem strony internetowej organizatora.

Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie także drogą elektroniczną, najpóźniej do 5.05.2011 r.

Przewiduje się zorganizowanie uroczystego wręczenia nagród w dniu 19.06.2011.

Program uroczystości zostanie ogłoszony na stronie internetowej organizatora nie później niż 31.05.2011.

Nagrody konkursowe:

Grand Prix w postaci markowego pióra ze stalówką pokrytą złotem.

Trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii konkursowej

Dodatkowe wyróżnieni w postaci bezpłatnego udziału w warsztatach literackich (organizator pokrywa koszty wynagrodzenia prowadzących, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu).

Dodatkowe wyróżnienie w postaci publikacji utworów w publikacji pokonkursowej.

Możliwość publikacji nagrodzonych utworów na łamach partnerów konkursu - patronów medialnych (głównym decydentem jest tu Redakcja każdego z wydawnictw)


Patroni medialni konkursu:

AKANT. Miesięcznik literacki

BORUSSIA. Kwartalnik

CEGŁA. Magazyn Materiałów Literackich

Kulturalny Poznań

LiteRacje. Kwartalnik

Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa

Polskie Kulturalne Podziemie

Rita Baum. Pismo Literacko-Artystyczne

SZAFA. Kwartalnik Literacko-Artystyczny

STRONY. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne

Jury konkursu:

Prace oceniać będzie jury w składzie:

Piotr Śliwiński - przewodniczący jury. Jeden z najwybitniejszych znawców współczesnej literatury polskiej. Profesor UAM w Poznaniu (czekamy na potwierdzenie).

Grażyna Banaszkiewicz - reżyser telewizyjnych filmów dokumentalnych i programów poetyckich, poetka, dziennikarka.

Jarosław Bytner - doktor literaturoznawstwa. Redaguje „Mroczną Środkowo-Wschodnią Europę” oraz współpracuje z „verte” i Pracownią Kultury Współczesnej.

Mariusz Pisarski - krytyk, tłumacz, dziennikarz. Pracował w „Czasie Kultury” i radiu ESKA. Twórca pisma „Techsty” o literaturze i nowych mediach. Promotor i producent literatury hipertekstowej.

Piotr Michalak - krytyk, dziennikarz, publikował w wydawnictwach naukowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Buriackiego Uniwersytetu Państwowego w Ułan-Ude, publikuje teksty o kulturze i historii lokalnej w prasie wrzesińskiej.

Strona organizatora konkursu: www.ktr-cosinnego.pl
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.