Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XXIII Konkurs Poetycki im. J. Krzewniaka

XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Konkurs 2012

Termin konkursu: wiersze nadsyłać do 30 marca 2012 roku

Adresat konkursu: wszyscy autorzy

Organizator konkursu: Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Redakcja "Głosu Karczewa"


Regulamin Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon.

Termin konkursu i adres

5. Wiersze należy nadsyłać do 30 marca 2012 roku na adres: Redakcja "Głosu Karczewa" 05 - 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagrody konkursowe

Nagroda I stopnia 2.500 złotych

Nagroda II stopnia 2000 złotych

Nagroda III stopnia 1.500 złotych

Nagroda MGOK 500 złotych

Nagroda "Głosu Karczewa" 500 złotych

Nagroda Parafii Karczew 500 złotych

oraz, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku,

4 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych.

8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Ogłoszenie wyników Konkursu Poetyckego im. Jana Krzewniaka

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2012 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

14. Koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.

15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.