Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka...

...ogłaszają Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Redakcja "Głosu Karczewa".

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac.

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto: Nagroda I stopnia 2000 zł; Nagroda II stopnia 1500 zł; Nagroda III stopnia 1000 zł; Nagroda MGOK 500 zł; Nagroda "Głosu Karczewa" 500 zł; Nagroda Parafii Karczew 500 zł oraz 2 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych.

Nagrody - "Głosu Karczewa" oraz Nagroda Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2008 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane.

Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Termin: do 28 marca 2008 roku
Adres: Redakcja "Głosu Karczewa", 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki".

za: http://www.topos.iq.pl/
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.