Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka" im. Wojciecha Bąka

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka" organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "Topos" w Sopocie.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w pięciu kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości: I nagroda - 1200 zł; II nagroda - 800 zł; III nagroda - 600 zł; IV nagroda - 400 zł. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 4 października 2008 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury.

Termin: do 30 czerwca 2008 roku
Adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki "Struna orficka".
Dodatkowe informacje: tel. 0 501 025 071 w g. 10.00-15.00 (przew. Jury W. Gawłowski lub 062 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury).

za: http://www.topos.iq.pl/

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.