Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

I Ogólnopolskm Konkurs Poetycki "Ścieżki Słowa Skrawki”

Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie
zapraszają do wzięcia udziału
w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pt "Ścieżki Słowa Skrawki”

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych
w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.
Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów
A oto szczegółowy regulamin:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich o dowolnej tematyce na adres organizatora.
(Autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy.)
Teksty, w czterech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon,
e-mail). oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:
„Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych
i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem."
2. Oczekujemy na teksty do dnia 5 maja 2008 r. - decyduje data stempla pocztowego
pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20,
05– 090 Raszyn z dopiskiem KONKURS POETYCKI
Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora GOK.
Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi w kwotach:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300z
III miejsce – 200 zł
I wyróżnienie 150 zł
II wyróżnienie 150 zł
Przewidziano również nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych albo wyróżnień lub też do innego podziału nagród.
3. Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu 2008 r. podczas Pierwszej Raszyńskiej Biesiady Poetyckiej. O terminie ogłoszenia wyników konkursu
i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
4. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. (W innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu.)
5. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
6. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane
w pokonkursowym tomiku .Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach
bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora
na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).

za: http://portalliteracki.pl/
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.