Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod hasłem Nasz Czas 2007 - Rok, Który Minął

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod hasłem Nasz Czas '2007 - Rok, Który Minął

Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów i stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w almanachu poetyckim.

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

2. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów i stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w almanachu poetyckim.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie na adres organizatorów zestawu od 4 do 7 nigdzie nie publikowanych wierszy /maksymalnie do 20 wersów każdy/ o dowolnej tematyce.

4. Najlepsi otrzymają; dyplomy, grawetony - symboliczne nagrody (bez nagród rzeczowych i finansowych). Ponadto laureaci i wyróżniający się POECI zostaną zakwalifikowani do almanachu poetyckiego.

5. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac - pod adresem:

OFICYNA WYDAWNICZA "TAD - AD"
44 - 335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
ul. ŁOWICKA 3/12


- upływa 15 marca 2008 r.

Na kopertach należy zaznaczyć: "KONKURS".

6. Prace konkursowe - opatrzone godłem - należy nadsyłać w maszynopisie /może być czytelny rękopis/ w trzech egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz z tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/, a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon oraz załączyć krótką notkę biograficzną - ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć literackich./

Mile widziane zestawy na nośniku elektronicznym - CD lub dyskietce, plus jeden wydruk (wszystko oznaczone godłem, jw.).

Jeden autor przysyła jeden zestaw wierszy w dowolnie wybranej formie.

7. Tematyka prac dowolna.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów nagrodzonych, a pozostałe nie będą odsyłane.

9. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu 2008 r., a almanach zawierający pokłosie konkursu (awizowany w pkt. 2 niniejszego Regulaminu) zostanie wydany na przełomie kwietnia i maja 2008 rokuza: http://wywrota.pl/
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.