Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Sprostać wierszem”

XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„ Sprostać wierszem”

Wśród konkursów poetyckich organizowanych w województwie śląskim szczególne miejsce zajmuje konkurs „Sprostać wierszem”. Jest to ogólnopol-ski konkurs organizowany nieprzerwanie od trzynastu lat przez Miejski Dom Kultury Batory i Radio Katowice. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców. Na ubie-głoroczny konkurs „Sprostać wierszem” nadesłano kilkaset zestawów wier-szy. Wśród zestawów wierszy nadesłanych znalazło się wiele obiecujących, które świadczyły o rozbudzonej wyobraźni autorów, spontaniczności oraz in-wencji w poszukiwaniu niebanalnych metafor i kreowaniu własnego świata wyobraźni. Pierwsze miejsca nagrodzono premiami pieniężnymi i publikacją wierszy na łamach miesięcznika społeczno- kulturalnego „Hajduczanin”. Miejski Dom Kultury Batory kontynuuje swoją tradycje i znów daje szanse by talenty zaistniały. Jurorzy stawiają na wyraziste osobowości, które wiedzą czy chcą pisać i jak chcą pisać, by nie popaść w banał i łatwiznę. Przed talentami literackimi wielka szansa i niechaj wiedzą, że ich wysiłki zo-staną zauważone. Tematyka prac dowolna. Jurorzy konkursu wyłonią naj-ciekawsze utwory. W jury zasiądą :
Maciej Michał Szczawiński (przewodniczący jury), ceniony krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycz-nych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia.
Barbara Dziekańska, jest muzykiem, poetką, publicystką i animatorem kul-tury. Często zapraszana jest do jurorskiego gremium konkursów literackich. Od kilku lat pozostaje czynną członkinią Górnośląskiego Towarzystwa Lite-rackiego i Związku Literatów Polskich w Krakowie. Prace konkursowe – opatrzone godłem – należy nadsyłać w maszynopisie /może być czytelny rękopis/ w trzech egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz z tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/, a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon. Nieprzekraczal-ny termin nadesłania prac 21.01.2008r na adres:

Miejski Dom Kultury BATORY
ul. Stefana Batorego 6
41-506

Szczegóły regulaminu na stronie : www.sprostacwierszem.pl
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie na adres organizatorów zestawu trzech nigdzie nie publikowanych wierszy. Na kopertach należy za-znaczyć” Sprostać wierszem”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publi-kacji utworów nagrodzonych, zaś pozostałe nie będą odsyłane. Wręczenie na-gród i wyróżnień nastąpi w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury Batory 7 .02. 2007r o godz.17.00.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.