Maturzysto wygraj index UJ!!!

KONKURS WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELOŃSKIM


Przeznaczony dla tych, którzy chcą zostać studentami najstarszej uczelni w Polsce, zanim rozpocznie się rekrutacja. Konkurs skierowany jest do maturzystów zdających polską maturę w roku szkolnym 2008/2009.
Co prawda nie jest to konkurs ściśle związany z językiem polskim, ale wiedza o nim może sie bardzo przydać niejednemu maturzyście i ułatwić mu start w dorosłość.

Nagrody
Nagrodą główną są indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza indeksami na zwycięzców czekają praktyki zawodowe i nagrody ufundowane przez Sponsorów i Patronów Medialnych:
Dwie "Wyprawki studenta" przeznaczone na zakup podręczników:
- 600 zł dla zwycięzcy Konkursu
- 600 zł dla zdobywcy największej liczby punktów w okręgu gdańskim,
Rabat marzeń - 30% rabatu dla macierzystych szkół zdobywców "Wyprawki studenta" na zakup wszystkich książek wydanych przez GWO (przez dwa lata).    

Termin
do 31 stycznia 2009 roku* można się zgłaszać do Konkursu (decyduje data dokonania rejestracji)
28 lutego (sobota) 2009 roku* - pierwszy etap konkursu (eliminacje okręgowe: Kraków, Gdańsk, Warszawa)

Regulamin

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY XIII KONKURSU WIEDZY
O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM


Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje XIII edycję Konkursu Wiedzy o UJ.
§1

ORGANIZATOR

1.Konkurs Wiedzy o UJ, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Fundację dla UJ, zwaną dalej Organizatorem.
2.Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego czuwa Kurator Naukowy Konkursu.
§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających polską maturę w 2009 r.
2.Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w terminie od 27 października 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. (decyduje data dokonania rejestracji) zgłosi swój udział w Konkursie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych Organizatora www.fundacja.uj.pl.
3.Listy osób zakwalifikowanych do eliminacji zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora w terminie do 9 lutego 2009 roku. Każdy uczestnik zostanie zaproszony na eliminacje osobnym listem. Wszelkie uwagi dotyczące listy obecności należy zgłaszać w terminie do 13 lutego 2009 roku. Po tym terminie na listę obecności nie będą nanoszone żadne zmiany.
4.Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z Organizatorem. Organizator zastrzega, iż czytana będzie tylko korespondencja elektroniczna, która w temacie zawierać będzie: „XIII Konkurs”.
5.Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

§3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są indeksy na studia w roku akademickim 2009/2010, przydzielane na podstawie decyzji dziekanów Wydziałów UJ.
2.Listę przydzielonych indeksów Organizator opublikuje na stronach internetowych niezwłocznie po jej przekazaniu przez Uniwersytet Jagielloński.
3.Warunkiem otrzymania indeksu, poza wymogami niniejszego regulaminu, jest uzyskanie na podstawie wyników egzaminów maturalnych liczby punktów nie niższej niż 90. Laureat Konkursu, korzystając z algorytmu zamieszczonego
w załączniku nr 1, oblicza samodzielnie liczbę punktów, opierając się na wynikach egzaminów maturalnych.
4.Laureaci są zobowiązani do terminowej rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów związanych z rekrutacją na studia w roku akademickim 2009/10. W przypadku niedokonania rejestracji w Systemie ERK i niezłożenia wszystkich wymaganych przez dany wydział dokumentów w terminie laureat traci prawo do podjęcia studiów.
5.Osoby, które w teście finałowym udzielą mniej niż 10% poprawnych odpowiedzi nie otrzymują indeksów, mimo iż spełnią pozostałe wymagania.
6.Osoba, która nie zdecyduje się studiować na kierunku, na który wygrała indeks, zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie odpowiedni Wydział UJ i Organizatora. Indeks ten zostanie rozdysponowany zgodnie z ust. 5 § 5 nin. Regulaminu (dając szanse na podjęcie studiów innym finalistom Konkursu). W przypadku, kiedy finał nie będzie poprzedzony dogrywką, indeks zostaje zwrócony uniwersytetowi, jako niewykorzystana nagroda.


§4

PRZEBIEG KONKURSU

1.Integralną częścią regulaminu jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu, ogłaszana przez Organizatora. Na ich podstawie opracowywane są testy i pytania konkursowe.
2.Konkurs składa się z dwóch etapów:
PIERWSZY ETAP: ELIMINACJE OKRĘGOWE – 28 lutego 2009 r.* – 60-ciominutowy test pisemny (100 pytań). W przypadku, kiedy na ostatnim premiowanym udziałem w Finale miejscu będzie więcej niż jedna osoba
z taką samą ilością punktów, zostanie zorganizowana ustna dogrywka, która odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) 2009 roku*, zaraz po pisemnym teście finałowym. Zasady dogrywki są takie same, jak zasady dogrywki finałowej i opisane są w ust. 2 § 5 niniejszego regulaminu.
DRUGI ETAP: DWUDNIOWY FINAŁ – 2 kwietnia (czwartek) 2009 roku* – 60–ciominutowy pisemny test szczegółowy (100 pytań) oraz dogrywka ustna dla osób, które uzyskały w finale taką samą ilość punktów;
–  3 kwietnia  (piątek) 2009 roku – uroczyste wręczenie indeksów.

* UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów eliminacji i finału
ze względów organizacyjnych.

3.Wyniki testów i odpowiedzi ustnych oceniane będą przez Komisje złożone z:
pracowników naukowych Instytutu Historii UJ, powołanych przez Dyrektora Instytutu Historii,
pracowników naukowych innych uczelni wyższych.
4.Liczba uczestników finału odpowiada liczbie przydzielonych przez Wydziały indeksów. Finalistami są osoby
z najwyższą spośród wszystkich uczestników eliminacji liczbą punktów.
5.Zwycięzcą finału zostaje osoba, która uzyskała największą ilość punktów z testu finałowego.
6.Testy uczestnicy wypełniają anonimowo. Swoje dane osobowe dołączają do rozwiązanego testu w kopercie zaklejonej w obecności członka komisji nadzorującej przebieg eliminacji bądź finału. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu zawodnicy pozostają na miejscu i oddają testy na żądanie członka komisji, który zarówno kopertę, jak i test oznacza tym samym symbolem.
7.Komisje okręgowe mają prawo natychmiast zdyskwalifikować uczestnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi.
8.Uczestnicy testów wpuszczani są na salę za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem według sporządzonych przez Organizatora list obecności.
9.Test uczestnicy wypełniają piórem lub długopisem.
10.Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Za odpowiedź nieprawidłową lub niejasną bądź niepełną – 0 punktów. Zawsze co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa. Wszelkie poprawki, jeśli nie zostały zgłoszone i zatwierdzone przez członka komisji poprzez złożenie podpisu podczas trwania testu, traktowane są jako odpowiedzi błędne.
11.Punkty z eliminacji i finału nie sumują się.
12.Finaliści będą pisać szczegółowy, 60-ciominutowy test składający się ze 100 pytań. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób osiągnie tę samą ilość punktów z testu finałowego, zostanie pomiędzy nimi przeprowadzona dogrywka ustna o kolejne miejsca w punktacji.


§5

DOGRYWKA

1.Dogrywka to pojedynek osób, które otrzymały taką samą ilość punktów z testu finałowego.
2.Zasady dogrywki:
a)Członkowie Komisji losują pytania dla uczestników dogrywki.
b)Jeśli na zadane pytanie nie odpowie pierwsza osoba, pytanie przechodzi na kolejnych uczestników dogrywki
i dalej, aż do osoby, która udzieli poprawnej odpowiedzi.
c)Gdy dogrywka jest przeprowadzana między dwoma osobami, jeśli na zadane pytanie pierwsza osoba nie odpowie, a odpowie osoba następna w kolejności, osoba, która nie udzieliła poprawnej odpowiedzi, spada na najniższą pozycję w puli miejsc finałowych, o które walczą uczestnicy dogrywki i kończy udział w dogrywce.
d)Gdy w dogrywce biorą udział trzy osoby lub więcej, spośród biorących udział w dogrywce na pytanie poprawnie odpowie tylko jedna osoba – odchodzi z dogrywki, zdobywając najwyższe miejsce w grupie, a pojedynek toczy się pomiędzy pozostałymi osobami.
e)W przypadku, gdy nikt z uczestników dogrywki nie odpowie na zadane pytanie, Komisja losuje kolejne pytanie
f)Dogrywka ustna jest upubliczniona, co daje możliwość natychmiastowego zgłaszania zastrzeżeń do rozstrzygnięć Komisji.
3.Po zamknięciu dogrywki następuje wybór indeksów przez zwycięzców. Kolejność wyboru indeksów ustala się wg zasady: pierwszeństwo wyboru ma osoba z największą ilością punktów, następnie kolejne osoby w układzie malejącym. Ostatni indeks przypada finaliście z najmniejszą ilością punktów.
4.Po wybraniu indeksu nie ma możliwości jego zwrotu do puli indeksów i zamiany na inny.
5.W przypadku rezygnacji przez finalistę z prawa do wyboru indeksu lub z indeksu, który został przyznany, nagroda może zostać przekazana kolejnej osobie, która odpadła z najwyższą ilością punktów po dogrywce finałowej.
6.Wyniki testów z eliminacji i finału będą udostępnione do wglądu dla zainteresowanych osób w siedzibie biura Organizatora przy ul. Karmelickiej 34 w Krakowie przez dwa tygodnie od chwili ogłoszenia wyników testu.

§6
1.W XIII edycji Konkursu Wiedzy o UJ w roku 2008/2009 trzy miejsca w finale Konkursu przeznaczone zostaną dla zwycięzców Konkursu Historycznego ,,Czy znasz Kraków”. Konkurs ,,Czy znasz Kraków” organizowany jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana. Informacje dotyczące konkursu historycznego ,,Czy znasz Kraków” uzyskać można pod adresem: www.bci.pl/cmk/.
Promocję do finału Konkursu Wiedzy o UJ w roku szkolnym 2008/2009 otrzymają najlepsi indywidualni finaliści Konkursu ,,Czy znasz Kraków” w roku szkolnym 2007/2008.
Warunkiem przyjęcia do finału Konkursu Wiedzy o UJ jest zdanie przez zwycięzcę matury w roku szkolnym 2008/2009 oraz spełnienie warunków regulaminu Konkursu Wiedzy o UJ.
Lista lektur

Lektury na XIII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

ETAP I

1. Jan Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
2. Stanisław Litak, Historia wychowania, t. I-II, Kraków 2005.
3. Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej. Polska na tle Europy, red. Wojciech Iwańczak i Krzysztof Bracha, Kielce 1997, s. 119-134 i 175-186.
4. Ryszard Palacz, Powstanie i rozwój uniwersytetów w średniowieczu, w: Katolicyzm średniowieczny, red. Józef Keller, Warszawa 1977, s. 209-243.
5. Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Urszula Perkowska, Kraków 1998.
6. Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1900.
7. Zofia Skubała, Zbigniew Tokarski, Uniwersytety w Polsce, Kraków 1970.
8. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
9. Krzysztof Stopka, Głos w dyskusji nad fundacją uniwersytetu w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, 2005, s. 31-39.
10. Adam Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
11. Kolegia Uniwersyteckie Średniowiecznej Europy, Kraków 2007
12. Leo Moulin, Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, Gdańsk-Warszawa 2002

ETAP II

1. Mirosława Chamcówna, Kamila Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850, Kraków 1965.
2. Adam Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1996.
3. Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, s. 11-403, 505-703.
4. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Kazimierz Lepszy, Kraków 1964, s. 37-87, 221-252, 253-307, 310-351, 352-424.
5. Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005.
6. Stanisław Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie drugiej wojny światowej, Kraków 1986.
7. Feliks Kiryk, Nauk przemożnych perła, w: Dzieje narodu i państwa polskiego, t. I-15, Kraków 1986.
8. Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990.
9. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
10. Krzysztof Stopka, Jagiellońska fundacja Uniwersytetu Krakowskiego, „Rocznik Krakowski”, t. LXIX, 2003, s. 35-45.
11. Jerzy Wyrozumski, Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice, Kraków 1996.
{tab=Formularz zgłoszeniowy}

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

na stronie organizatora Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródła
Informacje pochodzą ze stron:
http://www.fundacja.uj.pl/
http://www.gwo.pl/


* UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów eliminacji i finału
ze względów organizacyjnych.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.